Skip to content
Vedanews.Ru
- VEDANEWS
    e-mail
, Image, , , . , .
, , . 

Om Sri mahalaksmiyai namah / .
(" ")
: , . : . ; , , , , , , , , , .

Om Srim laksmiyai namah / .
(" ")
, ; SRIM , .

Om Srim hrim klim laksmiraccagaccha mama mandire tistha - tistha svaha.
, 18 11 . , , .

Aum Srim hrim klim maha laksmiyai namah aum /  .
- SRIM; 100000 , ; .

Om srim hrim srim kamale kamalalaye prasidha prasidha srim om sri mahalaksmiyai devyai namah /
.
-.

:
Om srim hrim klim aim kamala vasinyai svaha

, .
.

 
. >

Vedaland.Ru

.

* , e-mail :

  

 

RSS

feed image
feed image
feed image
Home Contacts Find

  () 11-


!

  
: ˸,
: , , .
: .

Vedashop

-
images/veda/sri21.jpg

, ,

Google